Skip to content Skip to footer

Materiale nucleare, coroziune și analiza suprafețelor

Proprietăți Termomecanice și Analize Microstructurale

Activități

 • Analiza microstructurală prin tehnici de microscopie optică, electronică de baleiaj (SEM) și spectrometrie de raze X cu dispersie după energie, a materialelor metalice și ceramice;
 • Teste termo-mecanice pe materiale metalice,  ceramice și compozite în intervalul de temperatură 20 ÷ 1000oC (tracțiune, fluaj, ciclaj, mecanica ruperii);
 • Teste de explozie pe tuburi cu pereți subțiri la temperatura camerei;
 • Analize de conținut de hidrogen și oxigen pe probe din oțel și aliaje pe baza de titan și zirconiu;
 • Hidrurarea probelor din materiale structurale nucleare;
 • Teste de solicitare uniaxială (tracțiune de tip SSRT și fluaj) în mediu de plumb topit.

Cooperarea cu IAEA – Viena și proiecte europene

 • CRP 17519 – Predicția fluajului axial și radial în tuburile de presiune HWR;
 • CRP 16705 – Materiale nucleare structurale preselectate pentru reactoare nucleare avansate;
 • FP7 MatISSE  GA 604862: Inovații ale materialelor pentru o industrie nucleară sigură și sustenabilă în Europa;
 • GEMMA (GEneration iv Materials Maturity), GA 755269, în cadrul EERA AISBL (JPNM – SP1 ESNII și SP2 Inovative steels);
 • PATRICIA (Partitioning And Transmuter Research Initiative in a Collaborative Innovation Action), GA 945077.

Realizări importante

 • Expertiză în analiza de defectare și diagnoza componentelor degradate de la CNE Cernavodă;
 • Realizarea de dispozitive experimentale pentru teste de tracțiune în plumb topit;
 • Teste de tracțiune pe materiale structurale de generație IV, în mediu de plumb topit;
 • Activități științifice în proiecte internaționale: MATISSE, IAEA CRP, GEMMA.

Coroziune

Activități

 • Teste de coroziune la temperaturi și presiuni ridicate în regim static și dinamic, în condiții de operare specifice reactorului CANDU;
 • Investigarea mecanismelor de eliberare, transport și depunere a produșilor de coroziune în circuitele de transfer termic ale centralei CANDU;
 • Analiza componentelor corodate din instalații nucleare, identificarea cauzelor și stabilirea măsurilor de diminuare/prevenire a fenomenelor de coroziune;
 • Studii privind coroziunea microbiologică în instalații nucleare;
 • Elaborare proceduri în conformitate cu standardele naționale și internaționale pentru aplicarea unor metode noi de analiza;
 • Teste de coroziune  în mediu de plumb lichid;
 • Teste de coroziune în mediu de apă la temperaturi supercritice;
 • Participare în proiecte internaționale, în domeniul testării la coroziune a materialelor structurale pentru reactori nucleari de GEN III și IV (proiecte H2020 – MEACTOS, ECC-SMART).

Realizări importante

 • Testarea la coroziune fisurantă sub sarcină în regim dinamic a probelor din Inconel 182 și oțel 316L la temperaturi și presiuni ridicate (2880C,  90bar, 2ppm O dizolvat) cu diferite viteze de tracțiune în cadrul proiectului MEACTOS  H2020;
 • Identificarea principalelor tipuri de degradări specifice tubulaturii generatorului de abur;
 • Identificarea cauzelor și condițiilor de apariție a coroziunii fisurante sub sarcină pe tubulatura generatorului de abur;
 • Determinarea grosimii de strat a oxizilor și acoperirilor protectoare pe probe metalice (beneficiar S.C.METIGLA SRL)
 • Calificarea la coroziune a probelor sudate din oțeluri duplex, conform ASTM G-48 (beneficiar SC DAMEN )
 • Recomandări de minimizare a efectelor coroziunii microbiologice în sistemele răcite cu apa brută de la CNE Cernavodă;
 • Identificarea comportării la coroziune în mediu de Pb lichid, a oțelurilor 15Cr15Ti și 316L.

Laborator notificat CNCAN-LADICON

Laboratorul de Analiză și Diagnoză Componente Metalice Corodate în Instalații Nucleare (LADICON) face parte din secția Materiale Nucleare și Coroziune și are ca obiective principale:

 • analiza componentelor metalice degradate utilizând metode de încercare și caracterizare specifice pentru identificarea cauzelor
 • identificarea soluțiilor tehnice de diminuare/prevenire a fenomenelor de degradare,
 • evaluarea comportării la coroziune a materialelor metalice în diferite medii.

Asigurarea calității încercărilor în cadrul LADICON se realizează în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO/CEI 17025, cu cerințele clienților și ale autorităților de reglementare în domeniu (CNCAN București). Laboratorul este notificat ca laborator de încercări prin Notificarea CNCAN nr. LI-04_LADICON /2020.

Metode de încercare/analiză

 • Determinarea susceptibilității la coroziune generalizată și localizată prin analiza gravimetrică și teste chimice accelerate;
 • Analiza prin microscopie metalografică a componentelor metalice (măsurare grosime strat oxizi/depuneri organice/depuneri ceramice, determinare mărime medie de grăunte, determinare incluziuni nemetalice)
 • Determinarea susceptibilității la coroziune a materialelor structurale prin metode electrochimice (variația potențialului de coroziune, polarizare liniară și polarizare ciclică);
 • Identificarea compoziției de fază prin difracție de raze X (analiza calitativă și cantitativă pe materiale policristaline, investigarea straturilor subțiri, determinarea dimensiunii de cristalit și a microtensiunilor, analiza cantitativă a tensiunilor interne, difracție de raze X la incidență razantă, microdifracţie).

Realizări importante

 • Identificare prin analize de difracție de raze X a compoziției chimice și a stării cristaline a produșilor de coroziune de pe filtrele Milipore (beneficiar CNE Cernavodă)
 • Analize de defectare prezon capac culbutori de la un motor diesel de la U1 Cernavodă  
 • Elaborare metode chimice accelerate: Determinarea temperaturii minime critice de inițiere a coroziunii în crevasa pentru oțeluri inoxidabile; Determinarea susceptibilității la coroziune intergranulară a îmbinărilor sudate 
 • Teste electrochimice de determinare a vitezelor de coroziune a materialelor metalice (beneficiar CNE  Cernavodă)
 • Analize prin microscopie metalografică (beneficiari U1 CNE- Cernavodă; SC METIGLA SRL)
 • Teste chimice accelerate de identificare a coroziunii pitting (beneficiar Societatea Șantierul Naval DAMEN SA, Galați)

Combustibili nucleari

Activități

 • Fabricarea de discuri de iridiu, care vor fi folosite ca ținte de iradiere în reactorul TRIGA și, ulterior ca surse radioactive închise de Ir192, utilizate pentru radiografie industrială.
 • Activități experimentale de cercetare, privind îmbătrânirea structurilor anvelopei de beton.
 • Evaluarea comportării la oxidare a combustibilului de dioxid de uraniu în condiții de accident sever.
 • Studii experimentale pentru dezvoltarea combustibililor de tip nitrura prin metoda hidrurare-nitrurare.
 • Teste de interacțiune combustibil- agent de răcire pentru reactoarele LFR.
 • Fabricația pulberii de oxid mixt de toriu și uraniu prin metoda chimică.
 • Fabricarea de pastile de oxid mixt de toriu și uraniu.
 • Fabricarea de pastile  de UO2 cu grad de îmbogățire de 1÷10% 235U.
 • Fabricarea baghetelor combustibile pe bază de uraniu slab îmbogățit prin metoda  metalurgiei pulberilor.
 • Recuperarea uraniului sub formă de UO2 din produsele secundare rezultate la fabricația baghetelor combustibile.
 • Realizarea unei instalații pentru sudarea elementului combustibil experimental ECE-LEU.
 • Determinarea parametrilor optimi de sudare prin analiza structurală și determinarea proprietăților mecanice.
 • Proiectarea și realizarea unei incinte de vidare a ECE-LEU.
 • Studii și cercetări experimentale privind stocarea izotopilor de hidrogen sub forma de hidrură metalică.
 • Cercetări referitoare la îmbunătățirea cunoștințelor privind managementul tritiului în domeniul fisiunii nucleare.
 • Participare la proiecte internaționale, în domeniul managementului tritiului în domeniul fisiunii și fuziunii nucleare (proiect H2020- TRANSAT).

Realizări importante

 • Fabricarea elementelor combustibile experimentale instrumentate destinate iradierii în reactorul TRIGA ICN.
 • Fabricarea de discuri de iridiu.
 • Obținerea aliaje U-Zr cu conținut diferit de Zr.

Analiza supreafețelor

Activitati

 • Tratarea suprafeței prin oxidare electrolitică în plasmă (Engl. PEO)
 • Analiza suprafeței prin spectroscopie de fotoelectroni cu raze X (Engl. XPS)
 • Caracterizarea rezistenței la coroziune

Certificari

 • Laboratorul este desemnat ca Laborator Notificat de Încercări, conform Notificării LI 1_ESCALAB/2020 emisă de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN).

Realizari importante

 • Metode de obținere de acoperiri ceramice de oxizi metalici micști rezistente la coroziune și uzură pe aliaje de Zr-2,5Nb și Titan în vederea creșterii duratei de viață a acestora, prezentate în ultimii 5 ani, în:
  • 33 de lucrări de cercetare,
  • 17 articole științifice indexate ISI,
  • 6 articole științifice indexate în baze de date internaționale,
  • 7 lucrări științifice prezentate la conferințe (naționale și internaționale).
 • Formarea studenților din anii terminali în domeniul obținerii de acoperiri ceramice prin tehnica oxidării electrolitice în plasmă (PEO) și caracterizării acestora prin tehnica spectroscopiei de electroni cu raze X (XPS) prin susținerea, în ultimii 5 ani, a:
  • 6 lucrări de licență / dizertație.

 

Persoana de contact: CS III Dorel Benga, e-mail: dorel.benga@nuclear.ro